Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Koleczkowie – Kontrakt 3.2.3” – Nr postępowania 09/2018