Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie – ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Hetmańska, ul. Królewska – Kontrakt 3.2.2” – Nr postępowania 1/2019