Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. w sprawie wprowadzenia cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp.  z o. o., które będzie funkcjonowało od 01 kwietnia 2019 roku.

Na mocy tego zarządzenia :

  • Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. wprowadza cennik usług dodatkowych nie objętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • Pracownicy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. wykonują usługi dodatkowe nie objęte taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zlecenia wewnętrznego Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. lub Z- cy Kierownika ds. sieci i urządzeń wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia lub zlecenia wysłanego pocztą elektroniczną.
  • Wykonanie usług będzie rozliczane wg ustalonego cennika.
  • Zapłata za wykonaną usługę dodatkową nie objętą taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków płatna jest na podstawie wystawionej przez GPK Szemud Sp. z o. o. faktury.
  • Wykonanie Zarządzenia powierza się Z- cy Kierownika ds. sieci i urządzeń w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud Sp. z o. o.

Wiejec informacji dostępnych jest w biurze GPK Szemud przy ul. Obrońców Szemud 2A w Szemudzie.